Advokát na obchodné právo

Expertízou advokátskej kancelárie Jonovski sú právne služby v odvetví obchodného práva, v
najširšom zmysle. V oblasti práva zastupujeme ako domácich klientov na území Belehradu,
Pančeva a celej Srbskej republiky, takisto i medzinárodných klientov, najčastejšie zo Slovenska,
Česka, Severného Macedónska a Bulharska. Náš tím advokátov má dlhoročnú skúsenosť v
oblasti obchodného práva, s fókusom na prípady s cudzím prvkom.

Obchodné právo v Srbskej republiky je regulované zákonmi, medzi ktorými je najdôležitejším
Zákon o obchodných spoločnostiach, ktorý reguluje zakladanie obchodných spoločností, práva a
povinností spoločností a spôsob fungovania obchodných spoločností.

Ak potrebujete advokáta na obchodné právo (územné pôsobenie: Pančevo, Belehrad,
Vojvodina, ale i celé územie Srbskej republiky), kontaktujte nás prostredníctvom telefónu
alebo e-mailu.

Advokáti na obchodné právo v rámci Jonovski advokátskej kancelárii poskytujú služby v
oblastiach, ktoré je možné rozdeliť na:

 • služby založenia a stavovských zmien,
 • právne služby zastupovania a
 • vypracovanie zmlúv a iných právnych dokumentov.

Advokátske služby zakladania firiem a stavovských zmien firmy

Založenie firmy v právnom zmysle otvára mnohé otázky neskoršie v podnikaní, teda je dôležité
aby zo samého začiatku biznisy boli právne štruktúrované a definované, a všetky právne a
obchodné výzvy boli vopred predpokladané.

V tomto procese, advokátska kancelária Jonovski viedla mnohých svojich klientov, poskytujúc
právne služby zakladania a registrácie obchodnej spoločnosti, ako aj poradenstvo v súvislosti
s vyvolením najlepšej formy obchodnej spoločnosti, z aspektu práva. Tak tiež, naši advokáti
zahraničným klientom ponúkajú consulting ohľadom zakladania firmy v Srbsku a ohľadom
všetkých stavovských otázok. Kompletnú právnu asistenciu v procese založenia obchodnej
spoločnosti, advokátsky tím Jonovski, spolu so sieťou advokátov z domovských krajín, ponúka
i domácim právnym a fyzickým osobám, ktoré plánujú podnikať na území Slovenska, Česka,
Severného Macedónska a Bulharska.

Zároveň, klientom zo Srbska, Slovenska, Česka, Severného Macedónska a Bulharska, advokáti
tímu Jonovski ponúkajú právny consulting a právnu podporu v stavovských zmenách (zmena
obchodného mena, sídla, spoločníkov, reorganizácie, akvizície firiem, likvidácia, atď.), ako aj
spísanie právnych aktov a všetkých typov zmlúv v tomto procese.

Služba právneho zastupovania, obchodné spory a urovnania

Svojim klientom služby zastupovania poskytujeme na území Mesta Belehrad a celej Srbskej
republiky, domácim a zahraničným obchodným subjektom. Zároveň poskytujeme i consulting
a právne zastupovanie právnických osôb, ktoré podnikajú alebo plánujú začať podnikať na území
Slovenska, Česka, Severného Macedónska a Bulharska, v čom sme výnimočne úspešný ďakujúc
podpore partnerov, advokátov a advokátskych kanceláriou z uvedených krajín.

Na záver, Advokátska kancelária Jonovski svojim klientom poskytuje nasledovné advokátske
služby zastupovania:

 • zastupovanie obchodných spoločnosti pred daňovými, priestupkovými orgánmi a súdmi (v
  konaniach exekúcie - vymáhania pohľadávok, civilných, obchodných, konkurzných a iných
  konaniach) a pred inými inštitúciami lokálnej, krajskej či republikovej úrovni
 • pred Agentúrou pre obchodné registre, Belehrad
 • zastupovanie obchodných spoločností v konaniach právneho sprostredkovania - mediácie
 • zastupovanie vo všetkých obchodno-právnych sporoch
 • zastupovanie klientov v postupoch verejného obstarávania, prípravy súťažnej dokumentácie vo
  verejnom obstarávaní a konzultácie v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania
 • v civilných sporoch, sporoch obchodných priestupkov, exekučných konaniach, a tiež v iných
  konaniach v spojení s podnikaním obchodných subjektov,
 • zastupovanie v oblasti trestného práva pre trestné činy v súvislosti s obchodnými stykmi

Zahraničným subjektom poskytujeme úplnú podporu v komunikácii s inštitúciami na území celej
Srbskej republiky, zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch cez účinné a strategický
zamerané riešenie právnych výziev.

Služba vypracovania zmlúv a inej právnej dokumentácie

Tím advokátov Jonovski je špecializovaný pre obchodné právo, teda sa zaoberá aj vypracovaním
všetkých druhov predzmlúv, zmlúv a dohôd:

 • zmluva o kúpe, resp. predaji,
 • zmluva o obchodnom zastúpení,
 • zmluva o obchodnom sprostredkovaní,
 • stavebná zmluva,
 • prepravná zmluva,
 • zmluva o prevode technológii,
 • zmluva o obchodnej spolupráci, a iné.

Okrem uvedeného, advokátska kancelária Jonovski poskytuje advokátske služby vypracovania
všetkých právnych aktov a inej právnej dokumentácii, ako i consulting v príprave dokumentácii.
Zároveň, tím advokátov kancelárie Jonovski poskytuje aj služby vypracovania všetkých druhov
právnych aktov v iných oblastiach práva (pracovné právo, majetkové právo, náhrada škody a iné
právne oblasti).

Hodnoty advokátskej kancelárie Jonovski

Lawyer_Belgrade_Pancevo_Benefits

Oddanosť & spoľahlivosť

Law_office_Jonovski_Serbia_Benefits

Efektívne riešenie právnych výziev

Lawyer_Serbia_Belgrade_Pancevo_business_property_law

Veľká skúsenosť v odvetví obchodného práva

cooperation_with_lawyers_and_law_firms_from_North_Macedonia_Croatia_Montenegro_Slovakia

Špecializovaný pre klientov zo
Slovenska, Česka a Severného Macedónska

Lawyer_business_and_property_law_Serbia_Pancevo

Členovia tímu sú certifikovaný mediátori a prekladatelia